นพเกล้า กิจปานนท์ เล็งเห็นความสำคัญในการ Transform พื้นฐานสำคัญของประเทศ และยินดีให้การสนับสนุนโรงเรียนพิพัฒน์ศึกษา

นพเกล้า กิจปานนท์ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาการเสริมสร้างทักษะชีวิตและการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก แก่โรงเรียนพิพัฒน์ศึกษา เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีพื้นฐานที่ดีในการพัฒนาความคิด การปรับตัว การตัดสินใจ การสื่อสาร การจัดการกับอารมณ์ของตนเอง และจัดการปัญหาให้กับตนเองได้อย่างเหมาะสมบนพื้นฐานของความถูกต้องตามบริบทของตนเอง ให้ทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสื่อเทคโนโลยี