นพเกล้า กิจปานนท์ รับรางวัล “บุคคลตัวอย่าง ภาคธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต แห่งปี 2022”

นางนพเกล้า กิจปานนท์ รับโล่รางวัลในพิธีประกาศเกียรติคุณ “บุคคลคุณภาพแห่งปี 2022” ในฐานะ “บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต แห่งปี 2022” โดยมี ศ.ดร.เกษม จันทร์แก้ว องคมนตรี เป็นผู้แทน มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มอบให้ เพื่อประกาศเกียรติคุณและยกย่องให้เป็นบุคคลที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิตและการทำงาน อีกทั้ง ยังเป็นผู้ที่อุทิศตนในการทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมไทย นับเป็นแบบอย่างที่ดีและน่ายกย่อง ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น

นางนพเกล้า กิจปานนท์ เปิดเผยว่า “ รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้รับรางวัลเกียรติยศ “บุคคลคุณภาพแห่งปี 2022” ในฐานะ “บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต แห่งปี 2022” โดยที่ผ่านมา ได้มีโอกาสสร้างประโยชน์ต่อสังคมผ่านงานที่รับผิดชอบมากมาย การได้รับรางวัลครั้งนี้ นับเป็นเกียรติและกำลังใจ ที่ส่งผลให้เกิดแรงบันดาลใจและความมุ่งมั่นที่จะทำงานเพื่ออุตสาหกรรมการเงิน สังคม และประเทศชาติให้มากยิ่งขึ้นต่อไป

รางวัล “บุคคลตัวอย่าง ภาคธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต แห่งปี 2022”