นพเกล้า กิจปานนท์ ให้สัมภาษณ์ เปิดตัวโครงการ Transformation Hub

บริษัทที่ปรึกษาด้านธุรกิจและบริหารจัดการ THE ADLER โดย นพเกล้า กิจปานนท์ที่ปรึกษาผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญด้านการทำทรานส์ฟอร์มเมชั่น ขยายขอบเขตการส่งเสริมความรู้ ผ่านโครงการ Transformation Hub ซึ่งประกอบด้วย กิจกรรม เวิร์กช็อป และสัมมนาที่เน้นการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ โดยยึดหลักว่าความสำเร็จของธุรกิจสร้างได้อย่างยั่งยืนร่วมกับความสำเร็จของบุคลากร

THE ADLER มุ่งส่งเสริมและเปิดโอกาสให้บุคลากรได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถรับมือกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและท้าทาย นพเกล้า กิจปานนท์ เชื่อมั่นว่าการเสริมสร้างทักษะและความรู้ควบคู่กับการสร้างแรงบันดาลใจ จะนำไปสู่ความสำเร็จในระดับบุคคลและองค์กรอย่างยั่งยืน  ดังนั้น จึงมุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับการ Transform ธุรกิจ องค์กร และบุคลากร ผ่านกิจกรรมที่ส่งเสริมความรู้สมัยใหม่ การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง และการสร้างแรงบันดาลใจ เป็นหลัก

อ่านรายละเอียดเพิ่ม https://www.marketplus.in.th/content/detail.php?id=26365