นพเกล้า กิจปานนท์ ให้มุมมองการทำ Transformation in Action ผ่านการเสวนาร่วมกับเครือข่ายวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม

นพเกล้า กิจปานนท์ ร่วมเสวนากับ ดร.สุวัตน์ จรรยาพูน และเครือข่ายผู้ประกอบการ SPU Logistics & Supply Chain ใน Serie Transformation ต่อจากเดือนที่ผ่านมา โดยครั้งนี้ได้กล่าวถึงปัจจัยความสำเร็จของการทำ Transformation หลายครั้งเริ่มจากคนและจบที่คนเช่นกัน ดังนั้น ภาวะผู้นำเป็นเรื่องสำคัญในการพาคนทั้งองค์กรเดินทางไปสู่เป้าหมาย