นพเกล้า กิจปานนท์ รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ ให้กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2567

นางนพเกล้า กิจปานนท์ รับมอบ “เข็มเสมาคุณูปการ” และ “ประกาศเกียรติคุณบัตร” จากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ) ในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการประจำปี 2567 โดยรางวัลนี้จัดขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติต่อผู้ทำคุณประโยชน์และเป็นแบบอย่างที่ดีในการส่งเสริมงานด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ที่จัดขึ้นเนื่องในโอกาสวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 132 ปี ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ