นพเกล้า กิจปานนท์ ได้รับเชิญจาก SPU Logistics & Supply Chain เปิด Theme Transformation

นพเกล้า กิจปานนท์ Business Advisor & Transformation Coach ได้รับเชิญจาก SPU Logistics & Supply Chain เปิดประเด็นเสวนาภายใต้ Transformation Theme เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2567  โดย Serie แรกได้กล่าวถึงเรื่อง “การทำ Transformation สำคัญต่อภาคธุรกิจ SMEs” สรุปประเด็นสำคัญ ดังนี้

  • ผู้ประกอบธุรกิจ SMEs ถือเป็นเครือข่าย Supply Chain ที่สำคัญของประเทศและภาคธุรกิจขนาดใหญ่ โดยปีที่ผ่านมาเห็นว่าการทำ Transformation ในภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง แม้จะพ้นช่วงวิกฤติโควิดมาแล้วก็ตาม ดังนั้นเพื่อรักษาเสถียรภาพการแข่งขันทางธุรกิจ ผู้ประกอบธุรกิจ SMEs ยังคงต้องพิจารณาการ Transform ตัวเองอย่างต่อเนื่องเช่นกัน
  • Transformation มีมิติการมองในหลายมุม ทั้งระดับองค์กรและบุคคลากร ในฐานะที่เป็นปัจเจกบุคคล แต่ละคนสามารถ Transform ตัวเองได้เช่นกัน Moment การ Transform หรือ Personal Breakthrough คือการที่แต่ละบุคคลเติบโตทางความคิดและการก้าวข้ามการเปลี่ยนแปลงต่างๆได้ในเชิงบวก การผสมผสานการทำ Business Transformation และการทำ Personal Transformation ทั้งระดับผู้บริหารและพนักงานจึงเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกันโดยตรงต่อความสำเร็จของการทำ Transformation และ THE ADLER’s  Transformation Framework ได้รับการพัฒนาขึ้นภายใต้การผสมผสานของแนวคิดดังกล่าวผ่านประสบการณ์จริงและองค์ความรู้ใหม่ๆให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และต้องการจะแบ่งปันให้แก่ผู้บริหาร ธุรกิจ และพนักงาน ในภาคส่วนต่างๆ ให้เกิดเป็นประโยชน์ในวงกว้างยิ่งขึ้น
  • นพเกล้า ได้ให้กรอบแนวคิดด้าน Business Transformation เป็นเครื่องมือแก่ผู้ประกอบธุรกิจที่ต้องการเริ่มหาจุดเริ่มต้นของการทำ Transformation ภายในองค์กรด้วยตนเอง พร้อมส่งต่อแนวคิดแก่บุคคลากรในองค์กรต่างๆ เพื่อสอดรับและประสานความร่วมมือให้แก่องค์กรของตน เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนร่วมกับบริษัทต่อไป

Round #187 (Part1/3)  https://youtu.be/2_fVZS-VbgY?feature=shared

Round #187 (Part2/3)  https://youtu.be/Ee_l2nLoUCc?feature=shared

Round #187 (Part3/3)  https://youtu.be/35dXpTe6Jzw?feature=shared