THE ADLER โดย นพเกล้า กิจปานนท์ (โค้ชเอ๋) ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาครูแนะแนวแกนนำของประเทศ ภายใต้หลักสูตร Coaching เป้าหมายชีวิต

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 บริษัท THE ADLER จำกัด โดย นพเกล้า กิจปานนท์ (โค๊ชเอ๋) ได้รับเชิญจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เพื่อร่วมจัดทำกรอบหลักสูตรการพัฒนาครูแนะแนวแกนนำและการ Coaching โดยจัดทำเป็นหลักสูตรที่มีความสอดคล้องกับสถานการณ์และเป็นประโยชน์กับการแนะแนวนักเรียนในปัจจุบัน สำหรับการนำไปพัฒนาครูแนะแนวแกนนำให้มีความรู้ความเข้าใจการแนะแนวรอบด้าน ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ และขยายผลการพัฒนาครูทุกคนให้สามารถแนะแนวนักเรียนได้ เน้นเข้าถึงใจนักเรียน สร้างเรียนดี มีความสุข

สพฐ. เคลื่อนเข้มหลักสูตรครูแนะแนวแกนนำ เน้นเข้าถึงใจนักเรียน ชูเรียนดี มีความสุข